Vedtægter

Vedtægter for Faxe Familie og Firmaidræt.

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Faxe Familie og Firmaidræt.

Signatur: FFF

Hjemsted: Faxe Kommune

Stiftet: 26. april 1983

§ 2. Foreningens formål

2.1 Foreningens formål er igennem arbejdspladser, familie, som enkeltpersoner eller igennem andre fællesskaber at stimulere interessen for idræt, motion og samvær.

§ 3. Organisation

3.1 Foreningen er tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF) og er underkastet de for dette forbund til enhver tid gældende love, vedtægter og retningslinier.

§ 4. Medlemskab

4.1 Foreningen er åben for alle.

§ 5. Medlemspligter

5.1 Foreningens medlemmer er underkastet de af foreningen og bestyrelsen vedtagne regler og

5.2 Hvis et medlem ikke fornyer sit medlemskab senest 1.februar, betragtes medlemmet som udmeldt

§ 6. Kontingent

6.1 Medlemskontingent fastsættes hver på den ordinære

6.2 Herudover betales aktivitetskontingent for deltagelse i de at forenings arrangerede turneringer og stævner m.v.

6.3 Alle kontingenter og ydelser til foreningen er forfaldne ved præsentationen

§ 7. Regnskab og revision

7.1 Regnskabsåret følger kalenderåret

7.2 Regnskabet skal indeholde et driftsregnskab og en status 

7.3 På generalforsamlingen fremlægger revisor/kassereren det reviderede regnskab.

7.4 Foreningens revisor skal revidere og underskrive regnskabet senest 14 dage før den ordinære generalforsaqmling og foreningens bestyrelse skal underskrive regnskabet inden generalforsamlingens start.

7.5 Revisoren kan foretage uanmeldt kasseeftersyn i løbet at regnskabsåret.

§ 8 Tegningsret og hæftelse

8.1 Foreningen tegnes af Fuldmagter kræver for at være gyldige, underskrift af formand og bestyrelsesmedlem.

8.2 Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af et flertal i bestyrelsen

8.3 Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

8.4 Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte.

§ 9. Generalforsamlingen

9.1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

9.2 Alle medlemmer af FFF med gyldig kvittering for betalt medlemskontingent, har tale og stemmeret på generalforsamlingen.

9.3 Bestyrelsen kan indbyde gæster med talaret.

9.4 Ordinær generalforsamling afholdes hvert i marts og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved opslag på sociale medier samt opslag i FFF"s aktivitetscenter.

9.5 Forslag, der ønskes behandlet pa generalforsamlingen, skal tilstiles formanden skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen.

9.6 Dagsorden, bilagt det reviderede regnskab samt indkomne forslag, skal være fremlagt i FFF”s aktivitetscenter til gennemsyn senest 8 dage før generalforsamlingen.

9.7 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af generalforsamlingens
  3. Beretning fra bestyrelse og udvalg
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Valg i henhold til vedtægternes § 12
  8. Eventuelt

9.8 Generalforsamlingen er ved lovlig indvarsling beslutningsdygtigt uanset antal fremmødte.

§ 10. Ekstraordinmr generalforsamling.

10.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller nar mindst 2/3 af medlemmerne fremsender skriftlig motiveret anmodning herom bilagt dagsorden.

10.2 En sådan begæring skal imødekommes senest 1 mårred efter modtagelsen, og indkaldes med mindst 3 ugers varsel, bilagt dagsorden for mødet.

§ 11. Afstemninger

11.1 Ved afstemninger pa generalforsamlingen er almindelig stemmeflertal gældende.

11.2 Til vedtægtsundringer kræves dog 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

11.3 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

11.4 Skriftlig afstemning skal på forlangende foretages.

§ 12. Valg af ledelse

12.1 Til at varetage den daglige ledelse vælger generalforsamlingen en bestyrelse på 5 personer. Valgbar til bestyrelsen er medlemmer der har været medlem i mindst 1 ar.

12.2 På ulige år vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer.

12.3 På lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer.

12.4 Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, sekretær og kasser.
Hvis bestyrelsen ikke kan konstituere sig med en kasser kan bestyrelsen udpege/vælge en bogholder mellem foreningens medlemmer til at varetage kasserer funktionen.

12.5 Generalforsamlingen vælger hvert år 1 ekstern revisor, der skal være et registreret revisionsfirma.

12.6 Generalforsamlingen vælger for 1 år ad gangen 1 eller flere bestyrelsessuppleant.

12.7 Til løsning af særlige opgaver kan generalforsamlingen eller bestyrelsen nedsætte udvalg.

12.8 De enkelte ledelsesorganer fastsætter selv deres forretningsorden, som godkendes af bestyrelsen.

12.9 Over møder føres et referat.

§ 13. Eksklusion.

13.1 Bestyrelsen kan til enhver tid med øjeblikkelig virkning idømme karantæne, ekskludere medlemmer, der ikke overholder foreningens vedtægter og regler, eller udviser usportslig optræden m.v.

13.2 En idømt karantæne eller eksklusion skal forelægges på den førstkommende generalforsamling til godkendelse.

13.3 Generalforsamlingens afgørelse er endelig og kan ikke ankes til andre instanser.

13.4 FFF er underlagt DFIF's doping regler, log følger disse (Wada koden). FFF's karantælne ved doping er min. 2 år.

§ 14. opløsning.

14.1 Opløsning af Faxe Familie og firmaidræt kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling, indkaldt i samme anledning, nå 4/5 dele af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

14.2 Vedtages opløsningen, skal den ekstraordinære generalforsamling træffe beslutning om fordelingen af eventuelle midler og ejendele i overensstemmelse med vedtægternes §2.

 

Vedtaget den 26. april 1983. Ændret den 21. marts 1984, den 26. marts 1987, den 22. marts 1989, den 10. marts 1994, den 16. marts 2000, den 15. marts 2001, den 14. marts 2002, den 19. marts 2004, den 19. marts 2010, den 7. marts 2013, den 21. marts 2014 og april 2022.